Zápis z veřejné schůze v Unčovicích

Dne 1.2.2011
 
Přítomni:  Ing. Z. Potužák, J.Skála, P.Šrůtek, MVDr. V.Grézl, K.Zmund
 
Cca 25 občanů Unčovic.
 

V první části schůze P.Remeš uvítal občany a zástupce města. V dalších bodech seznámil občany s výsledky voleb do osadního výboru a s požadavky obce Unčovice na rok 2011. Jednalo se o tyto body:
 
1. výstavba dětského hřiště
2. oprava chodníků nedotčených kanalizací
3. úpravy návsi včetně osvětlení kapličky
4. oprava kapličky ve směru na Rozvadovice
5. údržba komunikací
6. oprava sokolovny s využitím příspěvku CEMEXU
7. rozfázování VO
 
Dále P.Remeš poděkoval občanům za tříkrálovou sbírku a panu MVDr. Grézlovi za jeho dosavadní práci pro obec Unčovice.
 
Dalším bodem programu bylo vystoupení zástupců města Litovel. MVDr. Grézl shrnul svoji 16 letou činnost a věnoval se věcem, které v Unčovicích byly i nebyly splněny. V dalších příspěvcích p. Ing. Potužák, p. Šrůtek a p. Skála se představili a nastínili možnosti spolupráce mezi OV a městem a vyjádřili se k jednotlivým pořadavkům obce. V posledním příspěvku se p. Zmund zaměřil na práci TS Litovel v obci (sečení trávy, odklizení sněhu, opravy cest, rozfázování VO a výměna starých svítidel).
 
V diskusi občanů se zástupci bylo probráno následující:
 
1. kanalizace – na dotaz p. Rece proč tlaková a ne spádová bylo zodpovězeno, že zejména kvůli dotacím se muselo přistoupit na tlakovou neboť je o 50 procent levnější. V současné době se čeká na dotace (možnost až 80 procent), pčedpokládaná doba zahájení 2013-2014.
2. místní škola – využití školy, prodej, byty, otázka zůstává otevřená, OV může přijít s návrhem
3. cyklostezka – MVDr. Grézl oznámil, že v pondělí bude probíhat výběrové žízení, zatím je přihlášeno 14 zájemců. Do konce ledna bude podepsaná smlouva s vítězem VŘ. Realizace v letošním roce.
4. sečení trávy před Selikem – provádí ZD Unčovice na základě dohody s majitelkami pozemku (prověřit jak často se seče)
5. připomínka p. Vohralíka – zbytečné svícení VO ve dne , TS zajistí lepší nastavení stmívače)
6. minimálně dvěma občanům (p. Sklenář a p. Beneš), kteří bydlí v části na rybníku prosakuje od června voda do sklepů, pravděpodobně následek rozšíření pískovny ve směru na Mezice. Ing. Potužák navrhnul schůzku se zástupci CEMEXU a prověřit zda se opravdu jedná o vliv pískovny.
7. zvláštní pozornost byla věnována opravě sokolovny, vystoupení pana Soukupa, který se podivoval proč se peníze určené pro Unčovice (příspěvek 500.000 od CEMEXU) věnují do sokolovny, která je majetkem města Litovel,  vzbudilo mírné emoce. Zástupci města přislíbili, že oprava sokolovny bude financována i z městských peněz a bude snaha o kompletní opravu této budovy (okna, fasáda)
8. poslední příspěvek schůze přednesl pan Vydra, který shrnul 20ti letou peripetii cyklostezky Unčovice – Rozvadovice se všemi komplikacemi (soukromé pozemky, rozorání staré polní cesty, apod.)
 

sepsal
 
Ing. Pavel Remeš
Předseda OV Unčovice