7384930

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

Informace - anketa

Vážení spoluobčané Březové – Rozvadovic - Unčovic
14. listopadu 2015 od 8.00 do 14.00 hodin se koná hlasování anketou mezi občany s odpovědí na zásadní otázku, zda má Zastupitelstvo města Litovel na základě žádosti LB Minerals, s.r.o., se sídlem Horní Bříze, které vlastní pozemky v našich katastrech, zadat pořízení změny územního plánu města, aby mohla vzniknout nová těžba štěrkopísku.

Přijďte v uvedenou dobu vyjádřit svůj názor na anketním lístku do volební místnosti v Unčovicích – Sokolovna - kavárna

Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete přijít osobně, s přenosnou volební schránkou vás navštíví členové volební komise ve vašem bydlišti.

Pro tento případ předem kontaktujte předsedu OV na tel. čísle: 608 209 086


Další info:

Anketa pořízení změny Územního plánu Litovel, lokalita Březové, Rozvadovice a Unčovice


Městský úřad Litovel, odbor výstavby obdržel dne 23. 5. 2014 písemnou žádost společnosti LB MINERALS,  s. r. o., se sídlem v Horní Bříze o pořízení další změny Územního plánu Litovel.

Cílem žadatele je převést vymezenou plochu územní rezervy těžby na pozemcích v katastrálním území Unčovice, do návrhu.  V současné době je lokalita zemědělsky využívána a takto je i vymezena v platném Územním plánu Litovel.  

Litovel, včetně místní části Unčovice, je součástí specifické oblasti ST3, ve které se připouští zahájení nové těžby menšího plošného rozsahu s optimálním objemem zásob a s dlouhodobou životností ložiska při naplnění postupu dle „Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje“ (zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, 2009).

Z výše uvedené územní studie dále vyplývá, že navrhovaná těžba musí být v územním plánu zapracována jako plocha těžby.

V případě schválení návrhu na pořízení změny Územního plánu Litovel dle požadavku žadatele, bude zpracovávaná změna platné územně plánovací dokumentace s plochou těžby obsahovat mj. i vyhodnocení, jak jsou naplněny úkoly územního plánování stanovené ve stavebním zákonu, zejména:

 1. vyhodnocení plochy těžby z hlediska zachování celkové pohody prostředí vzhledem k bydlení a dalšímu funkčnímu využití území v souladu s § 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona,

 2. zajištění dopravní obslužnosti ploch těžby a ploch souvisejících, nejlépe vedené mimo zastavěná území obcí, a to tak, aby hlukem a exhalacemi nebylo nad míru přiměřenou zatěžováno zastavěné území a území určené k zástavbě stavbami pro bydlení a občanské vybavení,

 3. zajištění prostupnosti krajiny (např. účelové komunikace, inženýrské sítě), aby nedošlo k výraznějšímu omezení nebo zhoršení dostupnosti a obsluhy pozemků v území (např. zemědělské plochy, plochy PUPFL) a byla zachována plná funkčnost a kvalita současného i navrhovaného technického vybavení území,

 4. zda-li případné zásahy do stávající nebo i navržené protipovodňové ochrany nesníží její funkčnost a bude zachována dostatečná kapacita zařízení a objektů protipovodňové ochrany a nedojde k narušení hydrologických a odtokových poměrů,

 5. při návrhu na zábory pozemků ZPF nebo PUPFL je nutno postupovat v souladu se zákony na jejich ochranu, přitom musí být prokázáno, že z hlediska ochrany ZPF a ŽP se jedná o řešení nezbytné a nejvýhodnější a to ve srovnání i s jinými možnostmi v rámci celé specifické oblasti (při zohlednění efektivnosti těžby),

 6. doložení stanoviska vodoprávního úřadu, že při záměru těžby na území CHOPAV Kvartéru řeky Moravy je řešeno odpovídající následné vodohospodářské využití území po těžbě, včetně stanovení ochranného pásma a možností jeho využití (vodohospodářské využití bude vycházet z vodního zákona, neboť u všech ploch se jedná o těžbu z vody),

 7. bylo-li postupováno podle ust. § 47 odst. 1 a 2 stavebního zákona u případů, kdy zadání ÚP bude obsahovat i návrh na vymezení plochy pro těžbu – u těchto případů pořizovatel zpravidla uvede v návrhu zadání i požadavek na vyhodnocení udržitelného rozvoje území, jehož součástí je posouzení SEA, případně NATURA 2000 (při vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj se postupuje dle § 48 odst. 6 stavebního zákona),

 8. zda a jak jsou řešeny střety, resp. jsou vytvořeny podmínky pro jejich řešení, mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícího ÚSES, dle dohody ústředních orgánů, v rámci zohlednění vzájemných potřeb využití území a zákonností, a to jak pro ÚSES, tak pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování plánu otvírky a přípravy dobývání, plánu využívání a plánu sanace a rekultivace území po ukončení těžby. Způsob provedení sanací a rekultivací území po těžbě řešit s ohledem na budoucí využití těžbou dotčeného území v souladu s požadavky na ochranu přírody,

 9. jak jsou v návrhu ÚPD stanoveny požadavky pro následné využití území při respektování zásady krajinného rázu po těžbě ve vztahu na typologii členění krajiny, která je typická pro řešené území (např. velikost a tvar vodních ploch ve vztahu na měřítko krajiny, krajinné úpravy, zalesnění apod.) a zda-li jejich formulování je dostatečné pro zpracování následných podkladů a dokumentací (dokumentace pro územní rozhodnutí, plán rekultivace apod.),

 10. že v řešení ÚPD nedochází k umísťování ploch pro těžbu do míst, kde by došlo nebo by mohlo dojít k narušení předmětu ochrany přírody v lokalitách NATURA 2000 a zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Obdobně bude postupováno i v případech, kdy by mělo dojít k zásahům do významných krajinných prvků (VKP) a kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění vodních a na vodu vázaných ekosystémů, přičemž bude vycházeno ze stanoviska vydaného dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb.,

 11. že v řešení ÚPD je dostatečně zajištěno, aby při umísťování ploch těžby byla zabezpečena příslušná ochrana vodních zdrojů včetně respektování vyhlášených ochranných pásem. V případě dotčení podmínek obsažených ve správních aktech, kterými byla stanovena ochranná pásma vodních zdrojů 2. a 3. stupně, je požadováno alternativní řešení nebo uplatňování adekvátní náhrady pro splnění těchto podmínek.


Zastupitelstvo města Litovel schválilo, že se k tak závažnému zadání uskuteční anketa mezi občany zmíněných místních částí. Z tohoto důvodu proběhne anketa 14. 11. 2015 v době od 8.00 – 14.00 hodin v každé z dotčených místních částí. Přijďte vyjádřit svůj názor.Vytvořeno 8.11.2015 13:11:34 | přečteno 986x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Májka  2011 Májka 2011
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Letecký pohled Letecký pohled
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Posezení u hospody Posezení u hospody
Požár chatky Požár chatky
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Vánoce Vánoce
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Tři králové Tři králové
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Dětské hřiště Dětské hřiště
Obecní pohled Obecní pohled
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Sokolovna Sokolovna
Letecký pohled Letecký pohled
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Kříž Kříž
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load